Het alternatief voor de Wet DBA

Na een hoop kritiek op de Wet DBA is dan nu de kogel door de kerk. De wet wordt afgeschaft. Er komt o.a. een opdrachtgeversverklaring voor in de plaats. Totdat deze regeringsplannen in wetgeving zijn omgezet, dient in de praktijk de huidige wet- en regelgeving toegepast te worden. Echter, de Belastingdienst zal niet handhaven op de Wet DBA, tenzij overduidelijk is dat men bewust de boel bedondert.

Wat staat er nu precies in het regeerakkoord om schijnzelfstandigheid van ZZP’ers te bestrijden? De regering gaat hierbij uit van drie situaties gebaseerd op:

  1. het uurtarief van de ZZP: laag, hoog, gemiddeld tarief;
  2. de duur van een overeenkomst;
  3. of er reguliere of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

De nieuwe wet moet enerzijds zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.  

Laag tarief? Arbeidsovereenkomst!

Voor wie langer dan drie maanden tegen een laag tarief reguliere bedrijfsactiviteiten uitvoert, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Er zal één (grens)tarief worden afgesproken, dat waarschijnlijk tussen de 15 en 18 euro zal liggen (125% van het wettelijk minimumloon of de laagste loonschaal).

Hoog tarief? Opt out!

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Dit is mogelijk als er sprake is van een hoog tarief (>75 euro) in combinatie met een kortere duur (<1 jaar) van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten.  

Middentarief? Opdrachtgeversverklaring!

Voor zelfstandigen die factureren boven het lage tarief en onder het hoge tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd die bepaalt dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. De opdrachtgevers beantwoordt via een webmodule vragen over o.a. de gezagsverhouding. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen, mits uiteraard naar waarheid ingevuld.

De mening van ZZP’ers

Volgens ZZP Nederland is de opdrachtgeversverklaring niet bepaald een verbetering. Uit een achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland blijkt dat zzp’ers blij zijn met de afschaffing van de Wet DBA, maar dat 76% geen vertrouwen heeft in het alternatief, dat wordt gepresenteerd in het regeerakkoord: de opdrachtgeversverklaring. Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna unanieme bijval van de achterban. Van de ondervraagden zegt 91% dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is.

Net als bij de Wet DBA krijgen we ook hier te maken met een gewenningsperiode, waarin de Belastingdienst vooral zal adviseren en nog terughoudend zal handhaven.

ZZP en VitalSelect?

Wat betekent dit voor ZZP’ers die via VitalSelect aan de slag gaan? De professional die via VitalSelect aan de slag gaat, kan ons zien als de opdrachtgever; ook al voer je de werkzaamheden bij een ander bedrijf uit. Afhankelijk van je tarief zullen we dus met elkaar bekijken in welk van de drie categorieën je valt. VitalSelect zorgt in geval van het middentarief voor een opdrachtgeversverklaring. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst, dan bieden wij je altijd dezelfde voorwaarden als collega’s in vergelijkbare functies bij dat bedrijf, al dan niet afhankelijk van de daar geldende CAO.

Bas Hendriks, partner/adviseur bij VitalSelect